Helseaksen: Kunnskapsbasert tjenesteutvikling for brukere med helseutfordringer

NTNU Samfunnsforskning er i gang med et forskningsoppdrag for NAV for å se på hvordan NAV kan bli bedre til å følge opp arbeidstakere med helseutfordringer langs løpet fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger (AAP). Dere kan lese mer om prosjektet her: NTNU Samforsk | Tjenestereisen i Helseaksen

I dette prosjektet snakker vi med mange aktører: Nav, fastleger, arbeidsgivere osv. De som er sykmeldte eller på AAP er en sentral stemme i dette og vi ønsker synspunkter og erfaringer knyttet til hvordan oppfølgingen fra NAV og andre oppleves.

Vår forespørsel går til deg som er arbeidstaker med helseutfordringer og erfaring med NAV sin oppfølging ved sykefravær og eventuelt et AAP-løp om å stille til en times digitalt intervju med forskere fra NTNU Samfunnsforskning. Det er frivillig å delta og det vil ikke ha noen konsekvenser for deg eller påvirke forholdet ditt til NAV hvis du ikke vil delta eller senere ønsker å trekke deg. Det er bare forskere fra NTNU Samfunnsforskning som vet om du deltar og har tilgang til referatene.  

Alle som intervjues i dette prosjektet blir selvfølgelig anonymisert. De som ønsker å delta i intervju, kan melde sin interesse på nettsiden vår: NTNU Samforsk | Vil du delta i forsknings-prosjektet Tjenestereisen i Helseaksen 

Vi tar kontakt med de som registrerer sitt telefonnummer eller epostadresse.

Melina Røe
Seniorforsker, Mangfold og inkludering