Statsbudsjett 2016

Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2016.

Norges Fibromyalgi Forbund synes det er veldig positivt at regjeringen legge vekt på “Helse som mestring”. De skriver at “Nøkkelen til god helse ligger ikke bare i fravær av sykdom alene”, videre fortsetter de “God helse ligger i mestring: evnen til å mestre sin situasjon, oppleve selvbestemmelse, og føle verdighet. Tjenestene må tilpasse seg brukere og pasienters behov, ønsker og forutsetning”. Vi mener budskapet her er positivt, men savner poster i budsjettet til dette.

 

Regjeringen legger vekt på viktigheten ved å ha et sikkerhetsnett for voksne som risikerer å falle utenfor arbeidslivet og likeverdige helsetjeneste av god kvalitet for alle. De ønsker å skape pasientens helsetjeneste. Hvordan de skal skape en helsetjeneste der pasientene kan medvirke på alle nivå er enda uklart, men det vil forhåpentligvis komme en presisering av dette snart.

 

Budsjettet til reformen “fritt behandlingsvalg” økes betraktelig. Reformen skal redusere ventetiden for behandling og gi pasientene valgfrihet.
“Den nye ordningen vil styrke pasientrettigheter, og gjøre det enklere å velge hvor de vil ha behandling” forklarerer Bent Høie. I første omgang innføres denne reformen for psykisk helsevern, rusbehandling og noe annen sykehusbehandling.

Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med e-resept-løsningen og samhandlingsplattform for elektroniske meldinger. De mener at nye og bedre løsninger er en forutsetning for å skape pasientenes helsetjeneste. “Det gir bedre ressursbenyttelse og økt brukervennilighet” sa helseminister Bent Høie.  I tillegg ønsker regjeringen å etablere apotek på nett, der en kan få bedre tilgang på trygge og effektive legemidler.

 

Rehabilitering er et viktig område for vår pasientgruppe, og der ser vi ikke de store endringene i statsbudsjettet. Det vi ser er at det i løpet av 2016 skal komme en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og en lovproposisjon om fritt rehabiliteringsvalg. Angående behandlingsreiser til utlandet er det ikke styrking eller utviding av tilbudet, men det står at departementet vurderer flere aspekter ved ordningen.
Gjennom store deler av budsjettet kan en se at regjeringen mobiliserer for en bedre folkehelse, og de har foreslått en rekke tiltak for å styrke folkehelsen,.
– De skal styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten
– Heve kvaliteten i barnehagene
– Tilrettelegge flere friluftområder
– Øke antallet psykologer i kommunene

– Jobbe for å få flere aktive eldre
– Bruke 36,8 millioner kroner til mobilisering mot ensomhet.

 

Det er bra at det satses på folkehelse, men vi savner en ekstra satsing på grupper med funksjonsnedsettelse og særskilte behov.
Vi synes og det er viktig å påpeke at en skal begynne å skatte uføretrygd som lønn, og derfor må alle sørge for at skattekortet er i orden.

Alt i alt er det ikke de store forandringene med dette statsbudsjettet. Regjeringen har skrevet mye bra om både mestring som helse og pasienthelsetjenesten, men vi savner flere konkrete tiltak. Det er ingen endringer vi er veldig negative til, men vi skulle gjerne sett en større satsing på mennesker med funksjonsnedsettelse og særskilte behov.