Regjeringens fokus på pasienter med smerte- og utmattelsestilstander

I stasbudsjettet for 2015 vedtok regjeringen å styrke tilbudet til pasienter med smerte- og utmattelsestilstander med 20 millioner kroner.

 ”En rekke pasienter med uklare lidelser, opplever ikke i dag å bli godt nok ivaretatt i spesialisthelsetjenesten, og blir ofte kasteballer i systemet” sa helse- omsorgsminister Bent Høie som kommentar til forslag til Statsbudsjett 2014.

”Kvinner er overrepresentert i disse kategoriene. Derfor er dette tilbudet også en viktig del av regjeringens satsning på kvinnehelse. Vårt mål er at denne pasientgruppen skal få et enklere møte med helsetjenestene enn de har i dag” presiserer Høie.

Det ble bestemt at pengene skal gå til et pilotprosjekt ved St. Olavs hospital i Trondheim. Der skal det opprettes felles tverrfaglige diagnosesenter/poliklinikker for pasienter med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak. I tillegg skal det opprettes et læringsnettverk for fagutvikling om disse tilstandene. 

Les mer i FibromyalgiBladet 3/15