Prosjekt behandlingsreiser

Norges fibromylagiforbund har startet prosjekt behandlingsreiser fordi vi mener det er på tide at pasienter med fibromyalgi får dekket behandlingsreiser til utlandet.
Her kan du lese om hvorfor og signere vår underskriftskampanje.

Behandlingsreiser til et varmt og solrikt klima er en ettertraktet form for behandling for mennesker med kroniske lidelser. Astma, kronisk lungesykdom, psoriasis og revmatiske sykdommer er noen av lidelsene som blir bedre av et lengre opphold i varme med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

I 2000 ble det utarbeidet en offentlig utredning om ordningen med behandlingsreiser. Sosial- og helsedepartementet ville ta initiativ til en helhetlig vurdering av tilbudet av behandlingsreiser til utlandet, blant annet for å se hvilke pasientgrupper som har størst behov for tilbudet.

Gruppen som jobbet med utredningen skulle se på alt fra ordningens formål til hva kriteriene for å delta skulle være. De konkluderte blant annet med at pasientgrupper måtte vise positiv effekt av behandlingen og at det måtte være forskningsbasert.

”Med positiv effekt menes at tiltaket gir dokumenterbar bedring av symptomer, funksjoner, sykdomsforløp og livskvalitet. Som dokumentasjon bør det foreligge minst to separate vitenskapelig akseptable undersøkelser som bekrefter pasientgruppens nytte av behandling i varmt og solrikt klima. Undersøkelsene bør være kontrollerte, og kontrollgruppen bør bestå av pasienter med samme sykdom som gjennomgår behandling ved sammenliknbare institusjoner i hjemlandet. ” – (NOU 2000:2)

Per i dag har ikke pasienter med fibromyalgi rett på behandlingsreiser til utlandet, selv om det i 2010 ble publisert en større undersøkelse som konkluderte med at pasienter med fibromyalgi viser bedring i over 1 år etter endt behandling.

”I denne studien hadde pasienter med fibromyalgi vedvarende god effekt på fysisk funksjon i minst 12 måneder etter et 4 ukers behandlingsopphold både i Norge og i varmt klima. Langtidseffekt på smerte var klart beder når behandlingen blir gitt i varmt klima.” – (Effekt av behandlingsopphold i varmt kontra kaldt klima for pasienter med fibromyalgi)

En slik behandling kan bety mindre smerter, mindre medisiner og økt livskvalitet. Slik behandling kan være forskjellen på om personer med diagnosen blir i jobb eller ikke.

Undersøkelsen konkluderte med ”Funnene i denne undersøkelsen viser at pasienter med fibromyalgi har god nytte av behandlingsopphold i varmt klima”, og nå synes vi det er på tide av vi blir likestilte med andre revmatiske sykdommer som allerede har dette tilbudet.

Signer underskriftskampanjen vår, din stemme teller!
Klikk her for å signere: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5620

Kilder:
Informasjon om behandlingsreiser
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/behandlingsreiser

Norsk offentlig utredning 2000:2
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-2/id142347/?ch=2
Undersøkelsen ”Effekt av behandlingsopphold i varmt kontra kaldt klima for pasienter med fibromyalgi”
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/behandlingsreiser_/Documents/Evaluering{fdbae124389c24fd167f61657d1f953d2af1bdc859570fcc8c99cb13a013f041}20av{fdbae124389c24fd167f61657d1f953d2af1bdc859570fcc8c99cb13a013f041}20behandlingsreiser{fdbae124389c24fd167f61657d1f953d2af1bdc859570fcc8c99cb13a013f041}20ved{fdbae124389c24fd167f61657d1f953d2af1bdc859570fcc8c99cb13a013f041}20fibromyalgi{fdbae124389c24fd167f61657d1f953d2af1bdc859570fcc8c99cb13a013f041}202010.pdf