Referat Vågeng-utvalgets pressekonferanse 09.04.15

Det var behov for en helhetlig gjennomgang av NAV.Utvalget har arbeidet i ett år, og Sigrun Vågeng har ledet utvalget. I dag ble rapporten lagt fram.

Målet med rapporten: flere i arbeid, færre på stønad, enhetlig velferdsforvaltning og enklere for brukerne.

Utvalget tror at det vil skje endringer i kommunestrukturen, dette er lagt til grunn for i rapporten.

Forventninger og rammebetingelser må være tydelige og like.

Bakgrunn for utvalgets arbeid, er tilbakemeldinger om dårlige brukeropplevelser.

Konklusjon: Nav gjør i mange tilfeller brukerne usikre. Kommunikasjon mellom Nav og bruker er ikke tilfredsstillende.

  • Nav produserer egne kunder, ved at brukere må spørre flere ganger for å få informasjonen.
  • På den måten blir det mindre tid til å hjelpe brukerne ut i arbeid.
  • Tilpasset service til brukere med særskilte behov – mye som gjenstår.

Vanskelig å forstå skjemaer.

Ansatte var for lite opptatt av brukerne, mer opptatt av systemsiden.

NAV og arbeid har i alt for grad skilt lag. NAV må har mere fokus på arbeid og mindre på livsoppholdytelser.

1.       Nav må rykke nærmere arbeidsmarkedet

Dersom ikke Nav kommer nærmere arbeidsmark vil ikke nav klare å hjelpe brukere inn i arbeid.

NAV må se saken fra arbeidsgivers perspektiv.

Mer arbeidskompetanse på kontorene.

Arbeidslivssentere må flyttes inn på kontorene.

Bruke de møtene som allerede er, f.eks ved sykemelding oppfølgning

Nav må ha oversikt over arbeidsmarkedet, og det må utvikles en god base med kunnskap.

2.       Større kommunal frihet

For å tilpasse seg etter brukernes kontor.                      

7.6 milliarder på ca 60.000 tiltaksplasser, utvalget stiller spørsmål om ikke noen av disse pengene skal gå til opplæring av ansatte.

Hvis alle blir sluset over i en tiltaksplass, gjør ikke NAV jobben sin.

Viktigste faktoren for om folk kan jobbe er bistandskvaliteten.

3.       Mindre styring, mer ledelse

Summen av ulike styringsmekanismer, som skal definere hva NAV-ansattes oppgaver skal være er for stor og bred.

Ansatte sier selv, god på tellekanter og styringsdokumenter, men ikke på brukerne.

Trenger ledere som tør og omgivelser som tåler – flytte myndighet til kontorene selv.

Bedre lederutviklingsprogram, f.eks inspirert av rektorskolen.

Fjerne minimumsgarantien.

Mere fokus på utvikling, ikke på opptelling.

4.       Mer fokus på brukeren, ikke systemet

Alt for lite oppmerksomhet på brukermøte , og hvilken verdi det skal ha.

Hjelpen til utsatte grupper må følges bedre – de må få raskere svar, oppfølgning og tiltak.

Ungdom bør være i utdanning og ikke i arbeid. (under 19 år)

Bør vurdere å senke grensen for hjelp til vgsutdanning fra 26 år til 22 år.

Introduksjonsprogrammene for innvandrere er for lite arbeidsrettet.

Noen vil alltid være en utsatt gruppe, og de må følges nøye opp i samarbeid

Utarbeide en klar og tydelig strategi for å få ansatt fler med nedsatt funksjonsevne.

5.       ARBEIDSVURDERINGSEVNE      

Mindre fokus på avvik, og mere fokus på ressurser.

Spesielt utdannede ansatte som gjør det.

 

Kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse

Færre NAVkontor – større kompetansemiljøer

Større oppmerksomhet på utvikling og læring innad i NAV

 

Langsiktig arbeid, men noen tiltak kan iverksettes nå.

 

Dreining: mer kompetanse ut på kontorene, det vil føre til større fokus på ledelse og kompetanseutvikling.

Først når dette er på plass får vi det NAV vi ønsker å ha.

 

Nav er blitt en bestiller, ikke en utfører av tiltak.  Vil alltid være behov for tiltaksplasser.