Retningslinjer for diagnostisering og behandling av fibromyalgi

Hva er nasjonale retningslinjer?

 De nasjonale faglige retningslinjene inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper.

 Nasjonale faglige retningslinjer skal bidra til å sikre at helse- og omsorgstjenestene:

  • har god kvalitet
  • gjør riktige prioriteringer 
  • ikke har uønsket variasjon i tjenestetilbudet
  • løser samhandlingsutfordringer 
  • tilbyr helhetlige pasientforløp

 Bare Helsedirektoratet har mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og spesialisthelsetjenesteloven § 7-3, fastslår at Helsedirektoratet er eneste aktør med mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.  

Retningslinjemetodikk

Nasjonale faglige retningslinjer utarbeides etter internasjonalt anerkjente metoder og gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet. Sentrale fagmiljøer og tjenestemottakere er aktivt involvert i utarbeidelsen. 

 

Hva med fibromyalgi:

Norge har i dag ingen nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av fibromyalgipasienter. Dette fører til at man ser stor grad av ulik håndtering av denne pasientgruppen, og man blir prisgitt å møte en fastlege med kunnskap og vilje til å utrede. Mange opplever at de ikke blir trodd, men blir isteden kasteball i et system som ikke tar deres symptomer og sykdomshistorie på alvor.

Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) ser at det er et stort behov for at Norge lager egne nasjonale retningslinjer for denne diagnosegruppen, nettopp for å sikre god kvalitet og stabilitet i helsetilbudet.

Det ble derfor sendt inn en forespørsel til helsedirektoratet med en forespørsel om de kunne utarbeide disse nasjonale retningslinjene. Det var de i utgangspunktet positive til, men prosessen har strandet i en uenighet om hvor mange diagnosegrupper som skal inn under de samme retningslinjene.

Tekst: Hege Tegler

Les mer i medlemsbladet nr. 3/14