REGJERINGENS ARBEID FOR PERSONER MED FM

I november sendte forbundet innspill til regjeringens budsjett og strategiarbeid  ved Statsminister Erna Solberg og Helseminister Bent Høie. Saker som ble tatt spesielt opp var:

  1. Mangelfull utdanning i medisinstudier for leger mht fibromyalgi. Kunnskapsnivået om fibromyalgi må styrkes i opplæringen av leger og helsepersonell. 
  2. Mangelfullt tilbud om helsetjenester som fører til redusert helse og at pasientene kommer inn i systemet til NAV, hvor rådgivende lege ofte gir feil informasjon. 
  3. Stor endringsprosent (56,5 {6701a37b2cb6470f3acbaaefa658c410e18c551aa8c0af5b0f6fbd5c406f6b80}) i avslag på søknad om uføreytelser i Trygderetten til medhold i lagmannsretten.

Dette tyder på systemsvikt i:
– kunnskapsformidling i statlig medisinstudium/helseutdanning
– det fraværende tilbudet om helsetjenester til personer med fibromyalgi
– den juridiske lovforståelsen i Trygderetten for pasientgruppen med fibromyalgi

 

Forbundet ba regjeringen om en strategiplan for pasientgruppen som øker i urovekkende tempo. Vi oppfordret regjeringen til å samordne en plan med kunnskapsdepartementet, arbeidsdepartementet og helsedepartementet for pasientgruppen, se gjerne vedlagte brev

Svaret kom like over nyåret og lød bl.a. som følger:

«Helsepolitikk dreier seg i stor grad om trygghet for befolkningen, både i den forstand at gode tjenester er tilgjengelige når de trengs, og at tilgjengeligheten gir befolkningen en trygghet i forhold til det offentlige tjenestetilbudet. Både den demografiske utviklingen og sykdomsmønsteret krever et kontinuerlig utviklingsarbeid innen helsesektoren. Departementet har merket seg foreningens synspunkter når det gjelder fibromyalgi og vil ta disse med i det videre arbeidet med å utvikle tjenestene for disse pasientene.»

I Helse- og omsorgsdepartementets Prop 1 S (2013-2014) Kap 732 Regionale helseforetak, post 78 står det bl.a: "….Det er særlig viktig med forskning innen områdene: hjerte-karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer… (forts). I tillegg skal styrkingen bidra med mer forskning knyttet til smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi, borreliose mv." 

Norges Fibromyalgi Forbund vil følge opp departementets og regjeringens videre arbeid.