Møte i Arbeidsdepartementet

Mandag 3. september fikk NFF møte i Arbeidsdepartementet for å belyse FM-pasienters fortvilede situasjon og generelt krenkende behandling i  NAV-systemet.

Forbundet hadde før møtet sendt inn et lengre brev med punktvis oppstilling over FM-pasienters problemer i møtet med NAV.  Hovedbudskapet var at FM-pasienter ikke er late eller  trygdemisbrukere. De har en kronisk, smertefull og utmattende sykdom   som er anerkjent og godkjent av WHO, og sykdommen har eget sykdomsnummer. FM-pasienter erfarer regelmessig at de ikke mottar sine  lovfestede rettigheter for oppfølging av NAV, samt i vedtak om  uføretrygd. NFFs påstand er at FM-pasienter risikerer å miste sin rettssikkerhet i NAV-systemet.

Det ble i brevet også henvist til Riksrevisjonens undersøkelse om  effektiv ressursutnyttelse i NAV og rapportens kritiske konklusjon,  som ble fremlagt for Stortinget 6. mars 2012 – som er i samsvar med  FM-pasienters erfaringer med etaten. Det ble fremhevet to viktige tiltak for FM-pasienter:
 

 1) FM-pasienter må ha likebehandling, rett ytelse og oppfølging  uansett hvor i landet man bor og følge de anbefalte 10 punktene som   retningsførende.

 

 2) FM-pasienter må ikke miste sin rettssikkerhet i NAV-systemet og  være avhengig av advokatbistand for å få sine lovfestede rettigheter.

 

Arbeidsdepartementet fikk også kopi av brev som ble sendt til alle  NAV-kontorer i Norge i oktober 2011 med 10 punkter som NAV kan  gjennomføre for å hjelpe FM-pasienter, samt kopi av brev som ble send  til alle barne-,  ungdoms- og videregående skoler (samt skolenes helsesøstre) i august 2011.

 

I møtet stilte Statssekretær Gina Lund, avd. dir. Sara Bruvoll og  Magnus Christiansen fra Arbeidsdepartementet. Fra NFF stilte advokat   Gro Sandvold, dr. Anne Kristine Nitter og FM-pasient Anne Lise Haugen,  forbundsleder Solrunn Dvergsdal og generalsekretær Inger Cecilie  Thunem. Statsrådens konklusjon på forbundets opplysninger, var at  klagene må dokumenteres. Dette kan bl.a. gjøres ved statistisk  gjennomgang fra trygderetten eller Lagmannsretten og se på  omgjøringsprosenten. Om det skulle være riktig at lover og regler ikke  praktiseres rett, vil dette være en videre sak for Arbeidsdirektoratet.

 

NFFs Medisinske Forskningsfond hadde saken oppe til behandling i sitt styremøte tirsdag 4. september og vil samarbeide videre med NFF i denne saken.