Spørreundersøkelse

Universitetet i Agder gjennomfører en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i arbeid med mer målrettet tilrettelegging og bedre kjennskap til muligheter som tilbys av NAV.

Undersøkelsen er delt i to med én del for mulige arbeidsgivere og én del for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet gjennomføres i rammen av et PhD-prosjekt av doktorgradsstudent Ahmed Abdelgawad.

Spørreundersøkelsen danner grunnlag for å :
1) utforske hvordan ulike stimuleringstiltak kan virke over tid
2) legge til rette for en dialog mellom myndigheter og interesseorganisasjoner

Alle besvarelser vil behandles strengt anonymt. Spørreundersøkelsen har blitt godkjent av Personvernombudet for forskning i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Utfyllingen av undersøkelsen vil ta ca 10 min. Vær vennlig å trykke her for å besvare undersøkelsen.

For evt. nærmere opplysninger, ta kontakt med
– Veileder: Mikael Snapsrud, tlf 918 62 892
– PhD student Ahmed Abdelgawad, tlf 37 23 33 24 (kun engelsk)

En svakhet med undersøkelsen er at forrige anonyme svar fortsatt ligger igjen når man skal gi sin tilbakemelding. Se bort fra dette og kryss av for dine egne svar.

Takk for din hjelp!